Bankowe potwierdzenie zobowiązania, instrument płatniczy i zamówienie publiczne jako instrumenty obrotu gospodarczego podlegające ochronie z art. 297 § 1 k.k

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pojęcia: bankowego potwierdzenia zobowiązania, instrumentu płatniczego i zamówienia płatniczego jako instytucji korzystających z ochrony przepisu art. 297 § 1 k.k.

Potwierdzenie zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji to instytucja, która jest uregulowana w art. 83 Ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej lub z poręczenia udzielonego przez inny bank. W takim przypadku roszczenia z gwarancji (lub z poręczenia) można kierować do banku, który jej udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Kolejnym instrumentem gospodarczym, który podlega ochronie z art. 297 § 1 k.k jest instrument płatniczy. Pojecie instrumentu płatniczego zostało uregulowane w art. 2 pkt 10 ustawy o usługach płatniczych. Zgodnie z tym przepisem instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Zleceniem płatniczym jest zaś oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.

Ostatnim instrumentem gospodarczym, który chroni artykuł 297 § 1 k.k to zamówienie publiczne. Należy wskazać, iż sfera zamówień publicznych jest szczególnie narażona na działania przestępcze. Pojęcie zamówienia publicznego zostało uregulowane w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Umowa ta jest opłacana w całości lub w części ze środków publicznych. Przestępstwo z art. 297 § 1 k.k w odniesieniu do zamówień publicznych polega na przedłożeniu przez wykonawcę podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego. Dokumenty te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań stawianych przez zamawiającego (wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert). Przykładowo mogą być to dokumenty, które potwierdzają posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, a także wiedzy i doświadczenia, czy też dokumenty lub oświadczenia o niezaleganiu przez wykonawcę z podatkami i opłatami, wykazy wcześniej wykonanych dostaw lub usług.

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Bankowe potwierdzenie zobowiązania, instrument płatniczy i zamówienie publiczne jako instrumenty obrotu gospodarczego podlegające ochronie z art. 297 § 1 k.k

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


5 + = 14