Co grozi za nie złożenie wniosku o upadłość spółki?

Z tego artykułu „Co grozi za nie złożenie wniosku o upadłość spółki?” dowiesz się:

 • kto ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość spółki?
 • w jakim terminie trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?
 • czy nie złożenie wniosku o upadłość spółki w terminie jest przestępstwem?
 • na czym polega przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki?
 • co grozi za nie złożenie wniosku o upadłość spółki?
 • na czym polega odpowiedzialność zarządu majątkiem osobistym za długi spółki?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość spółki?

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki spoczywa na każdym członku zarządu.

Wynika to z art.21 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Upadłościowe, zgodnie z którym obowiązek zgłoszenia do Sądu wniosku o upadłość osoby prawnej (np. spółki z o.o.) spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia jej spraw i jej reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Dla obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość spółki nie ma znaczenia, czy zarząd w spółce jest jedno czy wieloosobowy ani jaki jest sposób reprezentacji w spółce. Nie ma też znaczenia jak faktycznie członkowie zarządu podzielili się pracą w zarządzaniu spółką.

Niezależnie od sposobu reprezentacji spółki na zewnątrz, niezależnie od tego czy faktycznie zarządza spółką – każdy członek zarządu ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w ciągu 30 dni od dnia powstania niewypłacalności spółki. Taki pogląd dominuje w orzecznictwie sądów, dla przykładu w wyroku z dnia 22.03.2016 r. w sprawie VI ACa 299/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie: „Odpowiedzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony umownie podział czynności. Tego rodzaju umowa ma znaczenie tylko wewnątrzorganizacyjne”.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o upadłość spółki?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki należy złożyć w ciągu 30 dni od momentu, w którym spółka stała się niewypłacalna. 

Wynika to z art. 10 i 21 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Zgodnie z tymi przepisami dłużnik ma obowiązek zgłosić w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym stał się niewypłacalny.

Art.  10 Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Art.  21 ust.1  Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Złożenie wniosku o upadłość spółki po terminie nie uchroni członka zarządu spółki od odpowiedzialności karnej za przestępstwo, jak i nie uchroni go przed odpowiedzialnością za długi spółki majątkiem osobistym. 

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, który został przez Sąd zwrócony z powodu braku opłaty albo nieuzupełnionych braków formalnych jest równoznaczne z niezłożeniem wniosku o upadłość spółki w terminie.

Co grozi za nie złożenie wniosku o upadłość spółki w terminie?

Członek zarządu spółki (najczęściej spółki z o.o.), który nie zgłosił do Sądu wniosku o upadłość spółki w terminie naraża się na następujące konsekwencje:

 • skazanie za przestępstwo nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z art.586 Kodeksu Spółek Handlowych
 • orzeczenie przez Sąd na podstawie art.373 Ustawy Prawo Upadłościowe zakazu prowadzenia prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat , w tym również zakazu pełnienia funkcji w zarządach, radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych, działania w  charakterze prokurenta czy też pełnomocnika spółek
 • odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi spółki na podstawie art.299 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych
 • odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi spółki wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przestępstwo nie złożenia wniosku o upadłość spółki w terminie

Nie złożenie do Sądu przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w ciągu 30 dni od powstania niewypłacalności spółki jest przestępstwem opisanym w art.586 Kodeksu Spółek Handlowych.

Art.  586 ksh Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak widać przestępstwo nie zgłoszenia w terminie wniosku o upadłość spółki dotyczy tylko tych spółek, w których występuje zarząd, w praktyce najczęściej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przestępstwo nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki w terminie można popełnić tylko umyślnie, tj:

 • z zamiarem bezpośrednim – gdy członek zarządu wie, że spółka stała się niewypłacalna i pomimo tej świadomości nie zgłasza w terminie 30 dni do Sądu wniosku o upadłość spółki

albo

 • z zamiarem ewentualnym – gdy członek zarządu nie wie na pewno, ale podejrzewa, przewiduje taką możliwość , że spółka stała się niewypłacalna i pomimo tego nie podejmuje działań by sprawdzić stan płynności spółki, w konsekwencji nie zgłasza do Sądu wniosku o upadłość spółki

Przestępstwa nie zgłoszenia do Sądu wniosku o upadłość spółki nie można popełnić nieumyślnie. Członek zarządu, który nawet nie podejrzewa, że spółka stała się niewypłacalna i dlatego nie zgłasza do Sądu wniosku o upadłość spółki nie popełnia przestępstwa.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej za nie złożenie wniosku o upadłość spółki

Z godnie z art.373 Prawa Upadłościowego wobec członka zarządu spółki, który nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat zarówno na własny rachunek (czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w roli przedsiębiorcy) jak i w ramach spółki cywilnej czy też w zakaz pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, reprezentanta czy pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Decyzja czy orzec wobec członka zarządu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej za nie zgłoszenie wniosku o upadłość spółki w terminie należy do Sądu. Oznacza to, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu, ale nie musi – zakaz ten ma charakter fakultatywny – pozostawiony do swobodnej oceny i decyzji Sądu.

Decydując:

 • czy orzec wobec członka zarządu spółki zakaz prowadzenia działalności gospodarczej za nie zgłoszenie do Sądu wniosku o upadłość spółki w terminie

a jeśli tak, to

 • na jak długo orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w przedziale od 1 roku do 10 lat
 • w jak szerokim zakresie orzec zakaz prowadzenia dzielności gospodarczej

należy do Sądu. Przy podejmowaniu tej decyzji Sąd bierze pod uwagę stopień zawinienia członka zarządu oraz zakres szkody, jaką wyrządził wierzycielom z powodu nie złożenia wniosku o upadłość zarządzanej spółki w terminie.

Odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi spółki

Członek zarządu spółki, który pomimo niewypłacalności spółki nie złożył w terminie 30 dni wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ponosi odpowiedzialność własnym majątkiem za długi spółki, jeżeli egzekucja wobec spółki okazała się nieskuteczna.

Wynika to z art.299 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jeśli egzekucja wobec spółki okazała się nieskuteczna, wówczas wierzyciel spółki może pozwać każdego członka zarządu z osobna lub wszystkich członków zarządu solidarnie o zapłatę wierzytelności, jaka mu przysługiwała wobec spółki wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie wierzytelności i kosztami bezskutecznego wobec spółki postępowania egzekucyjnego.

Członek zarządu spółki nie odpowiada za dług spółki wówczas, gdy wykaże, że złożył wniosek o upadłość spółki w terminie, a więc w ciągu 30 dni od dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna. Wynika to z art.299 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym „członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości”

Jak widać złożenie we właściwym czasie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki gwarantuje członkowi zarządu spółki bezpieczeństwo, a więc gwarantuje mu, że nie będzie odpowiadał własnym majątkiem za długi spółki. Takie bezpieczeństwo daje członkowi zarządu jedynie:

 • wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości spółki, który został złożony we właściwym czasie, a więc w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności spółki
 • wniosek o upadłość spółki, który został prawidłowo opłacony – nieopłacony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostanie zwrócony
 • wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, który nie został zwrócony przez Sąd z powodu braków formalnych

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, który został zwrócony przez Sąd z tego powodu, że nie został opłacony bądź zawierał braki formalne nie wywołuje skutków prawnych, to znaczy nie uchroni zarządu spółki przed odpowiedzialnością własnym majątkiem za długi spółki.

co grozi za nie złożenie wniosku o upadłość spółki

Jeśli złożony w terminie, opłacony i formalnie poprawny wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostanie przez Sąd oddalony, np. z tego powodu, że majątek spółki nie pozwala na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, to i tak zapewnia zarządowi spółki bezpieczeństwo przed odpowiedzialnością własnym majątkiem za długi spółki.

Jeśli członek zarządu nie złożył wniosku o upadłość spółki w terminie, wówczas uwolni się od odpowiedzialności własnym majątkiem za dług spółki tylko wówczas, jeśli udowodni jedną z poniższych okoliczności:

 • nie zgłosił wniosku o upadłość spółki bez swojej winy, a więc gdy nie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki było przez niego niezawinione. Chodzi tu o sytuacji, w których członek zarządu, nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, jakie powinna cechować osobę zarządzającą spółką nie był w stanie właściwie ocenić, że spółka stała się niewypłacalna, albo nie był w stanie złożyć w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

albo

 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wierzyciel nie poniósł szkody. Chodzi tu o udowodnienie, że nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony w terminie, to i tak nie poprawiłoby to sytuacji wierzyciela i jego możliwości odzyskania wierzytelności wobec spółki.

Należy pamiętać, że pozywając członka zarządu spółki o zapłatę długu spółki wierzyciel musi jedynie udowodnić, że egzekucja wobec spółki okazała się nieskuteczna.

To pozwany członek zarządu spółki, żądając oddalenia powództwa o zapłatę musi udowodnić, że nie złożył wniosku o upadłość spółki z przyczyn niezależnych od niego, niezawinionych, albo, że złożenie wniosku o upadłość spółki we właściwym terminie nie polepszyłoby możliwości wierzyciela odzyskania wierzytelności przysługującej mu wobec spółki.

Podsumowując: członkowie zarządu spółki powinni na bieżąco sprawdzać kondycję finansową zarządzanej przez siebie spółki. W razie pogarszania się płynności finansowej spółki powinni skrupulatnie badać, czy spółka nie znalazła się w stanie niewypłacalności. W takiej sytuacji powinni w ciągu 30 dni przygotować i złożyć do Sądu wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub ogłoszenie upadłości spółki. W ten sposób uchronią majątek osobisty, gdyż nie poniosą odpowiedzialności za długi spółki.

Więcej o odpowiedzialności członków zarządu za długi zarządzanej spółki przeczytasz w artykule „Odpowiedzialność zarządu za długi spółki”

Piszę o tym, gdyż często się zdarza, że członkowie zarządu spółki w dobrej wierze do końca walczą o uratowanie spółki i zwlekają ze złożeniem wniosku o upadłość spółki. Często bywa tak, że członkowie zarządu spółek są jednocześnie ich udziałowcami, traktują spółki jak ich własne i nie mogą się pogodzić z ich upadłością. Rozumiem to, ale narażają się w ten sposób na znacznie poważniejsze konsekwencje- na utrata całego dorobku życia, całego majątku osobistego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


5 × = 40