Jak odzyskać pieniądze wpłacone oszustowi?

Z tego artykułu „Jak odzyskać pieniądze wpłacone oszustowi?” dowiesz się:

 • na czym polega przestępstwo oszustwa z art.286 par. 1 Kodeksu Karnego?
 • co zrobić po wpłaceniu pieniędzy oszustowi?
 • jak zawiadomić o przestępstwie oszustwa?
 • jak odzyskać pieniądze wpłacone oszustowi?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Na czym polega przestępstwo oszustwa z art.286 § 1 k.k.?

Przestępstwo oszustwa z art.286§1 k.k. polega na wprowadzeniu w błąd drugiej osoby w celu doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i uzyskania w ten sposób nienależnej korzyści majątkowej.

Oszustsprawca przestępstwa oszustwa wprowadza w błąd inną osobę lub wykorzystuje błąd innej osoby po to, by osiągnąć jej kosztem nienależną korzyść majątkową.

Nie każde niewywiązanie się z zawartej umowy, np. umowy pożyczki czy umowy sprzedaży jest przestępstwem oszustwa w rozumieniu prawa karnego.

Do popełnienia przestępstwa oszustwa z art.286§1 k.k. konieczne jest:

 • wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędnego przeświadczenia drugiej osoby – np. poinformowanie w ogłoszeniu w Internecie, że oferowana do sprzedaży torebka jest oryginalną torebką marki Prada podczas gdy torebka jest podróbką, albo, że sprzedawany samochód ma przebieg 30.000 km, podczas gdy ma przejechane 200.000 km
 • doprowadzenie osoby wprowadzonej w błąd do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, najczęściej poprzez zapłatę ceny za oferowany towar
 • działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
jak odzyskać pieniądze wpłacone oszustowi

Więcej na temat przestępstwa oszustwa przeczytasz w artykułach:

Co grozi za przestępstwo oszustwa?

Przestępstwo oszustwa obejmuje 3 odmiany w zależności od wagi popełnionego przestępstwa, w szczególności w zależności od rozmiaru szkody wyrządzonej osobie pokrzywdzonej przestępstwem oszustwa:

 • zwykłe przestępstwo oszustwa – uregulowane w art.286 par. 1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat
 • przestępstwo oszustwa – wypadek mniejszej wagi – uregulowane w art.286 par. 3 Kodeksu Karnego – zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku
 • przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości – uregulowane w art.294 par. 1 Kodeksu Karnego – zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Za każde przestępstwo oszustwa Kodeks Karny przewiduje nałożenie na sprawcę przestępstwa obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej oszustwem.

Jak zawiadomić o przestępstwie oszustwa?

Osoba pokrzywdzona przez oszustwa powinna złożyć zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa oszustwa.

Są dwa sposoby zawiadomienia o przestępstwie oszustwa:

 • ustne zawiadomienie o przestępstwie oszustwa w Komisariacie Policji
 • złożenie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie oszustwa do Policji lub Prokuratury

Polecam złożenie pisemnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa. Uchroni to pokrzywdzonego kilku godzin oczekiwania na Komisariacie Policji na Policjanta, który przyjmie ustne zawiadomienie o przestępstwie. Ponadto w trakcie składania ustnego zawiadomienia o przestępstwie mało kto potrafi w sposób precyzyjny, systematyczny i szczegółowy opisać popełnione na jego szkodę przestępstwo oszustwa, dołączyć do zawiadomienia dokumenty i inne dowody na potwierdzenie popełnionego przestępstwa i sformułować wnioski o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych.

Z kolei ustne zawiadomienie Policji o popełnionym przestępstwie oszustwa polecam wówczas, gdy istnieje szansa na zabezpieczenie pieniędzy wpłaconych oszustowi, np. poprzez blokadę rachunku bankowego na który wpłynęły pieniądze, tylko trzeba działać bardzo szybko.

Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa powinno zawierać:

 • oznaczenie osoby pokrzywdzonej przestępstwem oszustwa, która składa zawiadomienie – imię, nazwisko i dane kontaktowe, tj. adres zamieszkania i korespondencji, nr telefonu, adres mail i nr faksu (jeśli pokrzywdzony posiada)
 • oznaczenie Policji lub Prokuratury, do której osoba pokrzywdzona przez oszusta składa zawiadomienie o przestępstwie
 • wskazanie osoby która popełniła przestępstwo oszustwa – imię, nazwisko, adres do doręczenia wezwania na Policję, nr telefonu, adres mail – jeśli pokrzywdzony posiada takie informacje
 • opis przestępstwa oszustwa, a w nim opis 3 kluczowych elementów składających się na przestępstwo oszustwa, czyli: na czym polegało wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędu pokrzywdzonego oszustwem, na czym polegało niekorzystne rozporządzenie mieniem pokrzywdzonego i jaką szkodę poniósł pokrzywdzony na skutek oszustwa
 • przedstawienie dowodów na potwierdzenie przestępstwa oszustwa – dla przykładu: ogłoszenie w Internecie zamieszczone przez oszusta, wydruk z korespondencji mailowej lub sms pomiędzy pokrzywdzonym a oszustem lub nagrania z rozmów pomiędzy pokrzywdzonym a oszustem, potwierdzenie przelewu wykonanego przez pokrzywdzonego
 • wnioski dowodowe, a więc wnioski o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych w celu potwierdzenia popełnienia przestępstwa oszustwa
 • wnioski o zabezpieczenie mienia sprawcy przestępstwa oszustwa na pokrycie obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego
 • wnioski o poszukiwanie majątku sprawcy przestępstwa oszustwa celem zabezpieczenia jego mienia

Więcej o tym jak powinno wyglądać zawiadomienie o przestępstwie przeczytasz w artykule Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Jakie czynności podejmuje Policja i Prokuratura po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie oszustwa?

Po złożeniu do Policji lub Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa:

 • Policja i Prokuratura rejestrują sprawę, a więc nadają sprawie sygnaturę, np. w Prokuraturze jest to sygnatura Ds (czyli numer sprawy prowadzonej lub nadzorowanej przez Prokuraturę składający się z numeru wydziału Prokuratury symbolu Ds, cyfry przydzielanej sprawie według kolejności wpływu sprawy do Prokuratury i oznaczenia roku, w którym sprawa została zarejestrowana, np. IV Ds. 345.2020)
 • Policja lub Prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia (wówczas zawiadamia o tym pokrzywdzonego) albo postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (wtedy przesyła odpis postanowienia pokrzywdzonemu z pouczeniem o zaskarżeniu)
 • Policja wzywa i przesłuchuje pokrzywdzonego oszustwem w charakterze świadka
 • Po przesłuchaniu pokrzywdzonego, ewentualnie po wykonaniu innych czynności dowodowych Policjant przekazuje akta Prokuratorowi
 • Prokurator, po zapoznaniu się z przeprowadzonymi przez Policję dowodami, albo zleca Policji przeprowadzenie dalszych czynności dowodowych, albo wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 • Jeśli przeprowadzone przez Policję dowody potwierdziły popełnienie przez przestępstwa oszustwa, wówczas Policja wzywa oszusta, przedstawia mu zarzut popełnienia przestępstwa i przesłuchuje go w charakterze podejrzanego
 • Prokurator wysyła do Sądu akt oskarżenia przeciwko oszustowi o czym zawiadamia pokrzywdzonego

Tak w uproszczeniu wyglądają działania Prokuratury i Policji po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oszustwa.

W trakcie dochodzenia w sprawie karnej o oszustwo Policja i Prokuratura na wniosek pokrzywdzonego podejmuje czynności w celu ustalenia i zabezpieczenia majątku sprawcy przestępstwa oszustwa i osób z nim współdziałających w celu naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu na skutek oszustwa.

Mienie sprawcy oszustwa zabezpieczone w trakcie dochodzenia Prokurator:

 • zwraca osobie pokrzywdzonej przestępstwem oszustwa – dotyczy to np. zabezpieczonych przez Prokuraturę pieniędzy wpłaconych oszustowi

albo

 • przekazuje do dyspozycji Sądu wraz z przesłaniem do Sądu aktu oskarżenia

Mienie sprawcy przestępstwa oszustwa, np. pieniądze, ruchomości, nieruchomości, zabezpieczone przez Prokuratora, a następnie przekazane z aktem oskarżenia do dyspozycji Sądu służy naprawieniu szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu na skutek oszustwa. W tym zakresie pokrzywdzony ma pierwszeństwo zaspokojenia przed należnościami Skarbu Państwa z tytułu grzywny czy kosztów sądowych sprawy karnej.

Co zrobić po po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo oszustwa?

Osoba pokrzywdzona przestępstwem oszustwa powinna po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia:

 • złożyć do Sądu oświadczenie o zamiarze działania w postępowaniu sądowych w charakterze oskarżyciela posiłkowego – by zachować prawa strony , takie jak np. prawo do składania wniosków dowodowych, prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym, prawo do przeglądania akt sprawy, prawo do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń Sądu
 • złożyć do Sądu wniosek o nałożenie na oskarżonego w wyroku skazującym obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem oszustwa

Jak może się zakończyć sprawa karna o przestępstwo oszustwa?

Po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo oszustwa i przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ogłasza wyrok:

 • skazujący oskarżonego za popełnione przestępstwo oszustwa

albo

 • uniewinniający oskarżonego od zarzucanego mu aktem oskarżenia przestępstwo oszustwa

albo

 • warunkowo umarzający postępowanie karne, jeśli uzna, że przestępstwo oszustwa popełnione przez oskarżonego stanowi tzw. wypadek mniejszej wagi opisany w art.286 par. 3 k.k. i w sprawie zachodzą szczególne okoliczności łagodzące, np. dobrowolne naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu

Jak odzyskać pieniądze wpłacone oszustowi?

Osoba pokrzywdzona, która zdecyduje się na złożenie zawiadomienia o przestępstwie oszustwa może odzyskać pieniądze wpłacone oszustowi w następujący sposób:

 • w trakcie dochodzenia, gdy Prokurator na wniosek pokrzywdzonego zabezpieczy pieniądze wpłacone oszustowi, a następnie wyda postanowienie o zwrocie zabezpieczonych pieniędzy pokrzywdzonemu
 • po wyroku skazującym oskarżonego o przestępstwo oszustwa – gdy na wniosek pokrzywdzonego lub z urzędu Sąd w wyroku skazującym nałoży na oskarżonego obowiązek naprawienia na rzecz pokrzywdzonego szkody wyrządzonej przestępstwem oszustwa

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem oszustwa

Zawarty w wyroku skazującym obowiązek naprawienia szkody nałożony na sprawcę przestępstwa oszustwa stanowi tytuł egzekucyjny, który umożliwia pokrzywdzonemu wszczęcie przeciwko osobie skazanej za oszustwo postępowania egzekucyjnego.

Obowiązek naprawienia szkody nałożony na sprawcę przestępstwa oszustwa w wyroku skazującym ma taką samą moc jak wyrok zasądzający w postępowaniu cywilnym.

W przeciwieństwie do sprawy cywilnej osoba pokrzywdzona oszustwem nie musi:

 • składać przeciwko oszustowi pozwu o zapłatę
 • ponosić kosztów opłaty od pozwu
 • ponosić kosztów zaliczek na czynności dowodowe
 • czekać wiele lat na zakończenie sprawy cywilnej – sprawy karne są obecnie prowadzone znacznie szybciej od postępowań cywilnych.

Jeżeli w trakcie dochodzenia Prokurator ustalił i zabezpieczył majątek należący do sprawcy oszustwa i przekazał go wraz z aktem oskarżenia do dyspozycji Sądu, a Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody, wówczas pokrzywdzony ma pierwszeństwo zaspokojenia z tego mienia przed Skarbem Państwa (z tytułu kary grzywny czy kosztów postępowania karnego). Z tego powodu tak ważna jest aktywność osoby pokrzywdzonej przestępstwem oszustwa w czasie dochodzenia – by Prokurator w jak największym stopniu ustalił i zabezpieczył majątek sprawcy oszustwa oraz innych osób współdziałających w tym przestępstwie.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, przestępstwo oszustwa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 3 = 4