Pożyczka pieniężna, poręcznie i gwarancja jako instrumenty obrotu gospodarczego podlegające ochronie z art. 297 § 1 k.k

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pojęcia: pożyczki pieniężnej, poręczenia, a także gwarancji jako instytucji korzystających z ochrony przepisu art. 297 § 1 k.k.

Umowa pożyczki znajduje swoją definicję w art. 720 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z z tym artykułem przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Należy zwrócić uwagę, iż przepis art. 720 § 1 k.c dotyczy wszelkich pożyczek. Należy jednak wskazać, iż art. 297 § 1 k.k zawęża pojęcie pożyczki tylko do pożyczki pieniężnej, i jednocześnie w przepisie tym nie jest wskazane, iż musi to być pożyczka bankowa. Oznacza to, że przepis ten odnosi się do pożyczki pieniężnej udzielanej na podstawie art. 720 § 1 k.c., z ograniczeniem do podmiotów wymienionych w art. 297 § 1 k.k tj.: banków, jednostek organizacyjnych prowadzących podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy, organów lub instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Poręczenie to kolejny instrument obrotu gospodarczego korzystający z obrony prawnej realizowanej przez przepis art. 297 § 1 k.k. Pojęcie poręczenia zostało uregulowane w przepisie 876 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Z ochrony z art. 297 § 1 k.k korzysta: bank, jednostki organizacyjne prowadzące podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy, organy lub instytucje dysponujące środkami publicznymi. W praktyce będziemy mieć do czynienia głównie z poręczeniem udzielanym przez banki, ale również może to być poręczenie udzielane przez jednostki sektora finansów publicznych jako forma pomocy publicznej i interwencji państwa w funkcjonowanie rynku ( np. poręczenia kredytów zaciąganych na duże inwestycje).

Art. 297 § 1 k.k wymienia również gwarancję, która w drodze oszukańczego zachowania zamierza wyłudzić sprawca.

Gwarancja zabezpiecza ewentualne roszczenia wierzyciela w związku z udzieleniem przez niego danego instrumentu (np. kredytu). Zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy Prawo Bankowe „Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”. Pojęcie określone w art. 297 § 1 KK jest pojęciem szerszym i należy je rozumieć jako zabezpieczenie wykonania jakiejkolwiek umowy (na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym).

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Pożyczka pieniężna, poręcznie i gwarancja jako instrumenty obrotu gospodarczego podlegające ochronie z art. 297 § 1 k.k

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 × 8 =