Przestępstwa na szkodę wierzycieli

Z tego artykułu Przestępstwa na szkodę wierzycieli dowiesz się:

 • jakie przestępstwa na szkodę wierzycieli przewiduje Kodeks Karny?
 • na czym polegają wymienione w Kodeksie Karnym przestępstwa popełniane przez dłużników na szkodę wierzycieli?
 • co łączy wszystkie przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli przewidziane w Kodeksie Karnym?
 • co powinien zrobić wierzyciel pokrzywdzony zachowaniem dłużnika mającym na celu udaremnienie lub utrudnienie egzekucji?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwa na szkodę wierzycieli w Kodeksie Karnym

Kodeks Karny w rozdziale XXXVI zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym” przewiduje następujące przestępstwa popełniane przez dłużników na szkodę wierzycieli:

 • udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzycieli
 • doprowadzenie do swojej niewypłacalności lub upadłości
 • zaspokajanie wybranych wierzycieli kosztem pozostałych
 • udzielanie lub przyjmowanie łapówek w zamian za działania na szkodę wierzycieli

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela

Pierwsza grupa przestępstw na szkodę wierzycieli to działania dłużnika mające na celu udaremnienie (uniemożliwienie) lub uszczuplenie (ograniczenie możliwości) zaspokojenia wierzyciela.

Przestępstwo to obejmuje dwojakie działania dłużnika:

 • usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, obciążanie i uszkadzanie przez dłużnika swojego majątku

oraz

 • utworzenie nowego podmiotu gospodarczego i przeniesienie na niego składników swojego majątku

art.300§ 1 Kodeksu Karnego – udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia swojego wierzyciela przez dłużnika, któremu grozi niewypłacalność lub upadłość

Art.  300§  1 Kodeksu Karnego  Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art.300§ 2 Kodeksu Karnego – udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia swojego wierzyciela w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego

Art.300§  2 Kodeksu Karnego Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art.301§ 1 Kodeksu Karnego – udaremnienie lub ograniczenie zaspokojenia należności wierzycieli poprzez utworzenie i przeniesienie majątku na nowy podmiot gospodarczy

Art.  301§ 1 Kodeksu Karnego Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Doprowadzenie przez dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacalności

Druga grupa przestępstw na szkodę wierzycieli polega na doprowadzeniu się do upadłości lub niewypłacalności poprzez takie działania, jak:

 • trwonienie części składowych majątku
 • zaciąganie zobowiązań
 • zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania

art.301§ 2 Kodeksu Karnego – umyślne doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności na szkodę wierzycieli

Art.301§ 2 Kodeksu Karnego Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.

art.301§ 3 Kodeksu Karnego – nieumyślne doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności na szkodę wierzycieli

Art.301§ 3 Kodeksu Karnego Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zaspokajanie przez dłużnika wybranych wierzycieli

Kolejne przestępstwo na szkodę wierzycieli przewidziane w Kodeksie Karnym to preferowanie jednych wierzycieli kosztem pozostałych.

art.302§ 1 Kodeksu Karnego – umyślne zaspokojenie lub zabezpieczenie przez dłużnika, któremu grozi upadłość lub niewypłacalność, wybranych wierzycieli na szkodę pozostałych

Art.  302§ 1 Kodeksu Karnego Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Udzielanie lub przyjmowanie łapówki w zamian za działanie na szkodę wierzycieli

Kodeks Karny przewiduje również odpowiedzialność karną dla:

 • dłużnika – za udzielenie łapówki wierzycielowi w zamian za jego działania na szkodę pozostałych wierzycieli

oraz

 • wierzyciela – za przyjęcie łapówki w zamian za podjęcie działań szkodzącym innym wierzycielom

art.302§ 2 Kodeksu Karnego – przekazanie wierzycielowi łapówki za działania na szkodę pozostałych wierzycieli

Art.302§ 2 Kodeksu Karnego Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art.302§ 3 Kodeksu Karnego – przyjęcie lub zażądanie przez wierzyciela łapówki w zamian za działanie na szkodę innych wierzycieli

Art.302§ 3 Kodeksu Karnego Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

Co łączy przestępstwa na szkodę wierzycieli?

Wszystkie wymienione w Kodeksie Karnym przestępstwa na szkodę wierzycieli łączy:

 • sprawca przestępstwa – dłużnik zagrożony upadłością lub niewypłacalnością
 • pokrzywdzony przestępstwem – wierzyciel
 • skutek popełnionego przestępstwa – udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wszystkich lub części wierzycieli

Co powinien zrobić wierzyciel pokrzywdzony zachowaniem dłużnika?

Wierzyciel, który dowiedział się o działaniach dłużnika prowadzących do udaremnienie lub uszczuplenia zaspokojenia jego należności powinien złożyć do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika przestępstwa działania na szkodę wierzyciela.

Wierzyciel występuje w postępowaniu karnym o popełnione przez dłużnika przestępstwo działania na szkodę wierzyciela w charakterze pokrzywdzonego.

W toku postępowania karnego wierzycielowi przysługuje szereg uprawnień, w szczególności do:

przestępstwa na szkodę wierzycieli, ukrywanie majątku przez dłużnika, dłużnik działa na szkodę wierzyciela
 • przeglądania akt sprawy karnej i wykonywania ich fotokopii
 • składania wniosków dowodowych i uczestniczenia w czynnościach dowodowych
 • składania wniosków o poszukiwanie i zabezpieczenie majątku dłużnika
 • zaskarżania postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzenia dochodzenia
 • złożenia do Sądu subsydiarnego aktu oskarżenia w razie powtórnego umorzenia dochodzenia

Po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko dłużnikowi o przestępstwo działania na szkodę wierzyciela, wierzyciel powinien złożyć:

 • oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego – by zachować status strony i zachować uprawnienie np. do składania wniosków dowodowych, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym na rozprawie, zaskarżenia wyroku Sądu I Instancji

oraz

 • wniosek o nałożenie na oskarżonego na podstawie art.46 Kodeksu Karnego w wyroku skazującym obowiązku naprawienia na rzecz wierzyciela szkody wyrządzonej przestępstwem.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Przestępstwa na szkodę wierzycieli

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


4 − = 1