Rodzaje dokumentów, których przedłożenie powoduje odpowiedzialność z art. 297 § 1 k.k (oszustwo finansowe)

Zachowanie się sprawcy przestępstwa przewidzianego w art. 297 § 1 k.k  polega na przedkładaniu w odpowiedniej instytucji:

 • dokumentów podrobionych,

 • dokumentów przerobionych,

 • dokumentów poświadczających nieprawdę,

 • dokumentów nierzetelnych,

 • nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionych w art. 297 § 1 k.k. form wsparcia finansowego, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego.

Pojęcie dokumentu ma swoją szeroką definicję w art. 115 § 14 k.k, zgodnie z którym dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.Tak też należy rozumieć pojęcie dokumentu na gruncie art. 297 § 1 k.k.

Dokument podrobiony

Podrobienie dokumentu polega na nadaniu mu pozorów autentyczności. Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony.

Przykład: sprawca sam sporządza zaświadczenie o swojej niekaralności, jako pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokument przerobiony

Jest to dokument sporządzony przez osobę uprawnioną do jego wystawienia, w którym sprawca bezprawnie dokonuje jakiejś zmiany. Innymi słowy sprawca dokonuje fizycznych zmian w istniejącym autentycznym dokumencie.

Przykład: sprawca wprowadza nowe fragmenty do pisma lub zmienia zapisy poprzez wpisanie innej daty.

Dokument poświadczający nieprawdę

Dokument nie jest – formalnie rzecz biorąc – ani podrobiony, ani przerobiony.Dokument poświadczający nieprawdę to dokument wystawiony przez uprawnioną osobę, właściwy formie, ale zabierający nieprawdziwe treści.

Należy przy tym przyjąć, że chodzi tu o sytuację, w której dokument wyraźnie wskazuje jakąś okoliczność, ale przedstawia ją fałszywie.

Dokument nierzetelny

To dokument, którego treść jest niezgodna z rzeczywistością. Należy zwrócić uwagę, iż każdy dokument poświadczający nieprawdę jest dokumentem nierzetelnym, ale nie na odwrót. Dokumentem nierzetelnym jest także dokument, który nie wspomina o jakiejś ważnej okoliczności, czyli zataja prawdę, a w takiej sytuacji nie można mówić o „poświadczeniu nieprawdy”.

Nierzetelne pisemne oświadczenie

To oświadczenie niezgodne z rzeczywistością złożone na piśmie przez samego sprawcę. Należy przyjąć, że mieści się w tym zarówno podanie (poświadczenie) nieprawdy, jak i zatajenie prawdy.

Pisemną formę oświadczenia zapewnia złożenie pod nim własnoręcznie podpisu. W wyr. SN z 23.3.1977 r. (II CR 65/77, Legalis) wskazano, iż „w myśl art. 78 KC do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

Nierzetelność pisemnych oświadczeń ma dotyczyć okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionych w art. 297 § 1 k.k. form wsparcia finansowego, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego. Przez „istotne znaczenie” należy rozumieć sytuację, w której bez przedłożenia wskazanego dokumentu lub oświadczenia wnioskowane przez sprawcę świadczenie nie byłoby zrealizowane lub byłoby zrealizowane w sposób odmienny od oczekiwanego.

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Rodzaje dokumentów, których przedłożenie powoduje odpowiedzialność z art. 297 § 1 k.k (oszustwo finansowe)

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 6 = 12