Upadłość konsumencka – najważniejsze zmiany w 2020 roku

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Celem wprowadzonej nowelizacji jest liberalizacja procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak wskazuje resort sprawiedliwości, do tej pory ponad połowa wniosków o upadłość konsumencką była oddalana przez sądy, natomiast wprowadzona nowelizacja ma zmienić ten stan rzeczy, z korzyścią dla obywatela.

Upadłość konsumencka w 2020 roku – najważniejsze zmiany:

1. Sąd nie będzie badał przyczyn niewypłacalności dłużnika przy rozpatrywaniu wniosku o ogłoszenie upadłości – a zatem sąd nie będzie badał na tym etapie okoliczności, czy dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień. Natomiast przed nowelizacją Prawa upadłościowego sąd mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy ustalił, że dłużnik zadłużył się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny.

2. Sąd będzie badał przyczyny niewypłacalności dłużnika po ogłoszeniu upadłości, tj. na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. To właśnie na tym etapie sąd będzie podejmował decyzję, czy możliwa jest odmowa oddłużenia, przy czym możliwość tę ograniczono do sytuacji celowego trwonienia części składowych majątku oraz celowego nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, prowadzącego do pokrzywdzenia wierzycieli. Ustalenie, że dłużnik w sposób świadomy i umyślny doprowadził do swojej niewypłacalności, nie będzie wyłączało jego oddłużenia, czyli inaczej niż przed nowelizacją, gdzie sąd w takim przypadku oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości.

Istotną konsekwencją nierzetelności dłużnika będzie wydłużenie planu spłaty wierzycieli od minimum 3 lat do 7 lat, natomiast w przypadku rzetelnego dłużnika, który staje się niewypłacalny z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek utraty pracy, maksymalny plan spłaty wierzycieli wynosi 3 lata.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

3. Możliwość zawarcia z wierzycielem porozumienia bez konieczności składania wniosku o ogłoszenie upadłości

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dłużnik będzie mógł skorzystać z porozumienia z wierzycielami, bez konieczności składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy zawarciu porozumienia udział będzie brał doradca restrukturyzacyjny.

Skorzystanie z możliwości zawarcia porozumienia z wierzycielami będzie również możliwe już po złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Wówczas sąd będzie miał możliwość wstrzymania rozpoznania na okres 6 miesięcy wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z wierzycielami, sąd rozpozna wniosek o ogłoszenie upadłości.

4. Upadłość konsumencka również dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Do chwili wejścia w życie nowelizacji Prawa upadłościowego tj, do dnia 24 marca 2020 roku upadłość konsumencką mogły ogłosić wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Natomiast w świetle aktualnie obowiązujących przepisów upadłość konsumencką mogą ogłosić również osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka w 2020 roku

5. Możliwość skorzystania z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach dla konsumentów i przedsiębiorców

Przed nowelizacją z ochrony przed bezdomnością mogły skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów z ochrony przed bezdomnością mogą również skorzystać na równych zasadach przedsiębiorcy – tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli do składu masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom, to z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydzielana będzie kwota, za którą dłużnik będzie mógł wynajmować przez okres 2 lat mieszkanie dla siebie i swojej rodziny. Wysokość tej kwoty, będzie odpowiadała przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.

6.Sąd przy ustaleniu planu spłaty zadłużenia, będzie brał pod uwagę sytuację dłużnika

Plan spłaty zadłużenia ustalany jest przez sąd z udziałem wierzycieli. Sąd ocenia przy tym w jakiej sytuacji znalazł się dłużnik, czy posiada możliwości zarobkowe, czy ma rodzinę na utrzymaniu, np. dłużnik ma n utrzymaniu chorego członka rodziny, wówczas sąd uwzględnia tę okoliczność przy ustaleniu planu spłaty zadłużenia.

7. Upadłość konsumencka – uproszczony tryb postępowania upadłościowego

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów postępowanie upadłościowe wobec konsumenta – tj. osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej może toczyć się w:

  • postępowaniu ogólnym – gdy dłużnik ma duży majątek lub wielu wierzycieli

albo

  • postępowaniu uproszczonym – dłużnik nie ma majątku lub jego majątek nadaje się do szybkiej likwidacji

Celem jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu trybu uproszczonego było przyspieszenie postępowania upadłościowego.

Założenie ustawodawcy jest takie, że w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości powinien zostać ustalony plan spłaty wierzycieli. W przypadku gdy okres 6 miesięcy zostanie przekroczony, to wówczas ten okres zostanie zaliczony do okresu spłaty wierzycieli. Rozwiązanie to jest korzystne dla konsumenta, który nie poniesie negatywnych konsekwencji z powodu wydłużenia czasu likwidacji majątku.

W postępowaniu uproszczonym ponadto nie ma sędziego komisarza, to syndyk samodzielnie decyduje o sposobie likwidacji majątku upadłego.

Tylko w przypadku gdy wartość składnika majątku będzie przekraczać pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, syndyk ma obowiązek zawiadomić o sposobie ich likwidacji wierzycieli i sąd.

W trybie uproszczonym nie sporządza się listy wierzytelności oraz planu podziału masy upadłości.

Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub informację o innym sposobie zakończenia postępowania – np. umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

8. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty na okres pięciu lat – upadłość konsumencka

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli jest nowym sposobem zakończenia postępowania upadłościowego. Polega na tym, że sąd wydaje postanowienie o warunkowym umorzeniu, gdy stwierdzi, że niezdolność dłużnika do spłaty zobowiązań nie ma charakteru trwałego np. przejściowe problemy w znalezieniu pracy. W okresie warunkowego umorzenia zobowiązań dłużnik będzie miał obowiązek składania do sądu corocznych sprawozdań, dotyczących swojej sytuacji majątkowej, ale co ważniejsze będzie znacznie ograniczony w zarządzaniu swoim majątkiem.

W przypadku poprawy sytuacji majątkowej upadłego, sąd ustali plan spłaty wierzycieli, który może być określony nawet na okres 7 lat, co w połączeniu z 5- letnim okresem warunkowego umorzenia zobowiązań, może spowodować wydłużenie umorzenia zobowiązań nawet do 12 lat. Zatem rozwiązanie to nie jest korzystne z punktu widzenia upadłego.

Natomiast w przypadku gdy niezdolność dłużnika do spłaty zobowiązań ma charakter trwały np. trwała niezdolność do pracy, sąd ma możliwość bezwarunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Rozwiązanie to ma charakter wyjątkowy, które sąd będzie mógł zastosować, gdy stan dłużnika jest na tyle ciężki, że nie rokuje jakiejkolwiek poprawy. Gdy problemy dłużnika mają charakter przejściowy, wówczas sąd może zastosować warunkowe umorzenie zobowiązań.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 3 = 3