Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Z tego artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, dowiesz się:

 • kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?
 • w jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i ile wynosi opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości?
 • jakie są wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe „Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.”

Natomiast zgodnie z art. 21 ust 2 Prawa upadłościowego jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna to obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki spoczywa na każdym kto ma prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania – czyli dla powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie ma znaczenia faktyczny podział czynności pomiędzy członkami zarządu.

Sposób reprezentacji a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeżeli w spółce zarząd jest wieloosobowy, to obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu z osobna – nawet jeżeli pozostali członkowie zarządu sprzeciwiają się założeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zatem sposób reprezentacji spółki w nie ma wpływu na obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dla przykładu jeżeli do składania oświadczeń w imieniu spółki umowa przewiduje reprezentację łączną np. dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem, to ta zasada nie obowiązuje w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest każdy członek zarządu.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Dłużnik ma obowiązek, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek ogłoszenie upadłości – art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego

Termin 30 dni jest liczony od dnia kiedy spółka stała się niewypłacalna. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo upadłościowe „Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.”

Niewypłacalność dłużnika ma miejsce w dwóch przypadkach:

 • niewypłacalność na skutek utraty płynności finansowej – przesłanka ta ma zastosowanie do wszystkich podmiotów tj. spółek kapitałowych oraz spółek osobowych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W sytuacji gdy ustalenie odpowiedniego momentu do złożenia wniosku o upadłość spółki jest trudne, to wówczas należy skorzystać z domniemania, zgodnie z którym dłużnik stał się niewypłacalny, jeśli zaległości w spłatach wynoszą co najmniej 3 miesiące.

 • niewypłacalność na skutek nadmiernego zadłużenia – przesłanka ta ma zastosowanie tylko do spółek kapitałowych

Nadmierne zadłużenie spółki powstaje, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy Prawo Upadłościowe „Dłużnik będący osobą prawną (…) jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.”

Tak jak w przypadku pierwszej przesłanki, również w przypadku przesłanki nadmiernego zadłużenia ustawa Prawo upadłościowe wprowadza domniemanie prawne jej spełnienia. Domniemanie to opiera się na przyjęciu, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Temat niewypłacalności dłużnika został szerzej opisany w artykule: Przestępstwo niezłożenia wniosku o upadłość spółki.

Co istotne, złożenie wniosku o upadłość spółki po upływie 30 – dniowego terminu nie uchroni członka zarządu spółki od odpowiedzialności karnej za przestępstwo, jak i nie uchroni go przed odpowiedzialnością za długi spółki majątkiem osobistym. Więcej na temat konsekwencji jakie grożą członkom zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości znajdziesz w artykule: Co grozi za nie złożenie wniosku o upadłość spółki?

Do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy – sąd rejonowy (wydział gospodarczy).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa upadłościowego: „Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.”

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

W przypadku osób prawnych przyjmuje się, że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki podlega opłacie stałej, która wynosi 1000 zł.

Ponadto do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania upadłościowego w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, którą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 5148,07 zł.

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Prawidłowo sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zgodnie z art. 22 ustawy Prawo upadłościowe powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24sierpnia 2001r. O ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy – jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel to ten wymóg jego nie dotyczy
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść wniosku o ogłoszenie upadłości zależy od tego czy wniosek taki składa dłużnik czy wierzyciel. Pewne elementy są jednak wspólne dla wniosku składanego zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik do wniosku powinien dołączyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również oprowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 • od dnia 1 stycznia 2020 roku do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik musi dołączyć informację czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50milionów euro, lub

c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43milionów euro.

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku w/w dokumentów to powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych

Ponadto dłużnik do wniosku o ogłoszenie upadłości ma obowiązek dołączyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku – art. 25 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe.

Natomiast co istotne zgodnie z art. 25 ust. 3 „W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.”

Zatem złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, który został przez sąd zwrócony z powodu braku oświadczenia o prawdziwości danych jest równoznaczne z niezłożeniem wniosku o upadłość spółki w terminie.

W konsekwencji będzie się wiązało dla członków zarządu z odpowiedzialnością karną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Natomiast jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, to powinien we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność – art. 24 ustawy Prawo upadłościowe.

Z dniem 24 marca 2020 roku do ustawy Prawo upadłościowe został dodany art. 24a, zgodnie z którym „Do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza się jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników.” Wymóg ten dotyczy zarówno dłużnika składającego wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i wierzyciela.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 7 = 1