Zawiadomienie o przestępstwie na szkodę wierzyciela

Z tego artykułu Zawiadomienie o przestępstwie na szkodę wierzyciela dowiesz się:

 • jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie działania przez dłużnika na szkodę wierzyciela?
 • jak powinno wyglądać zawiadomienie o popełnieniu przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie przestępstwa popełniają dłużnicy na szkodę wierzycieli?

W poprzednim artykule Przestępstwa na szkodę wierzycieli opisałem przewidziane w Kodeksie Karnym rodzaje przestępstw popełnianych przez dłużników na szkodę wierzycieli.

Kodeks Karny w artykułach od 300 do 302 wymienia wiele rodzajów przestępstw popełnianych przez dłużników na szkodę wierzycieli, gdyż dłużnicy chwytają się wielu różnych sposobów, by ochronić własny majątek z pokrzywdzeniem interesu wierzycieli.

Oto one:

 • udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika, któremu grozi upadłość lub niewypłacalność poprzez pozbywanie się majątku
 • wyzbywanie się przez dłużnika majątku w celu uniemożliwienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego
 • utworzenie przez dłużnika nowego podmiotu gospodarczego i przeniesienie na niego majątku
 • doprowadzenie przez dłużnika do własnej upadłości lub niewypłacalności
 • zaspokojenie jednego, wybranego przez dłużnika wierzyciela kosztem pozostałych wierzycieli
 • udzielenie wierzycielowi przez dłużnika łapówki w zamian za działania na szkodę pozostałych wierzycieli

Wierzyciel pokrzywdzony przez dłużnika powinien złożyć zawiadomienie o popełnieniu przez dłużnika na jego szkodę przestępstwa.

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie działania na szkodę wierzyciela?

Pokrzywdzony przez dłużnika wierzyciel może złożyć zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa na dwa sposoby:

zawiadomienie o przestępstwie na szkodę wierzyciela
 • ustnie na Komisariacie Policji – wówczas Policjant sporządza protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przesłuchuje pokrzywdzonego w charakterze świadka

albo

 • na piśmie składając do Prokuratury pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Który sposób jest lepszy?

W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem jest złożenie pisemnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z 2 powodów:

 • po pierwsze pokrzywdzony przez dłużnika wierzyciel uniknie kilkugodzinnego oczekiwania na Komisariacie Policji, aż wreszcie jakiś Policjant znajdzie czas, by przyjąć od niego ustne zawiadomienie o przestępstwie.
 • po drugie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest bardzo ważną czynnością w postępowaniu karnym. Dobrze uzasadnione zawiadomienie o przestępstwie, zawierające opis popełnionego przez dłużnika przestępstwa oraz dowody na jego potwierdzenie i wnioski o przeprowadzenie prze Policję czynności dowodowych znacząco zmniejsza ryzyko odmowy wszczęcia dochodzenia przez Policję.

Gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela?

Zawiadomienie o popełnieniu przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela należy złożyć do Prokuratury Rejonowej właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa, a więc miejsca, w którym dłużnik wyzbył się majątku.

Przykład: Jeśli dłużnik działając na szkodę wierzyciela wyzbył się majątku poprzez darowiznę nieruchomości, wówczas zawiadomienie o przestępstwie należy złożyć do Prokuratury właściwej dla siedziby Notariusza, u którego dłużnik przepisał nieruchomość.

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie na szkodę wierzyciela?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela powinno zawierać:

 • oznaczenie wierzyciela pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez dłużnika – jego imię, nazwisko i dane kontaktowe, tj. adres zamieszkania i korespondencji, nr telefonu, adres mail i nr faksu (jeśli wierzyciel go posiada)
 • oznaczenie Policji lub Prokuratury, do której wierzyciel składa zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na jego szkodę przez dłużnika
 • wskazanie dłużnika, który dopuścił się przestępstwa na szkodę wierzyciela i osób z nim współdziałających – imię, nazwisko, adres do doręczenia wezwania na Policję, nr telefonu
 • opis przestępstwa popełnionego przez dłużnika na szkodę wierzyciela
 • przedstawienie dowodów na potwierdzenie przestępstwa popełnionego przez dłużnika na szkodę wierzyciela
 • wnioski dowodowe, a więc wnioski o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych w celu potwierdzenia popełnienia przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela

Więcej o tym jak powinno wyglądać zawiadomienie o przestępstwie przeczytasz w artykule Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie na szkodę wierzyciela?

Po złożeniu do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela:

 • Prokurator rejestruje sprawę, a więc nadaje sprawie sygnaturę Ds (jest to numer sprawy prowadzonej lub nadzorowanej przez Prokuraturę składający się z numeru wydziału Prokuratury symbolu Ds, cyfry przydzielanej sprawie według kolejności wpływu sprawy do Prokuratury i oznaczenia roku, w którym sprawa została zarejestrowana, np. III Ds. 1985.2020)
 • Prokurator wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (wówczas przesyła odpis postanowienia pokrzywdzonemu z pouczeniem o zaskarżeniu), albo postanowienie o wszczęciu dochodzenia (wówczas zawiadamia o tym pokrzywdzonego)
 • Prokurator przesyła złożone przez pokrzywdzonego wierzyciela zawiadomienie o przestępstwie do właściwej miejscowo jednostki Policji zlecając przeprowadzenie czynności dowodowych, najczęściej przesłuchanie pokrzywdzonego wierzyciela w charakterze świadka
 • Policja wzywa i przesłuchuje pokrzywdzonego wierzyciela w charakterze świadka
 • Po przesłuchaniu pokrzywdzonego wierzyciela, ewentualnie po wykonaniu innych czynności dowodowych Policjant przekazuje akta Prokuratorowi
 • Prokurator, po zapoznaniu się z przeprowadzonymi przez Policję dowodami, albo zleca Policji przeprowadzenie dalszych czynności dowodowych, albo wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 • Jeśli nie doszło do umorzenia dochodzenia, a przeprowadzone przez Policję dowody potwierdziły popełnienie przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela, wówczas Policja wzywa dłużnika, przedstawia mu zarzut popełnienia przestępstwa i przesłuchuje go w charakterze podejrzanego
 • Prokurator wysyła do Sądu akt oskarżenia przeciwko dłużnikowi o przestępstwo popełnione na szkodę wierzyciela

Tak w uproszczeniu wyglądają działania Prokuratury i Policji po złożeniu przez wierzyciela zawiadomienia o przestępstwie popełnionym przez dłużnika.

Jak może się zakończyć sprawa karna o przestępstwo dłużnika na szkodę wierzyciela?

Postępowanie przygotowawcze, po złożeniu przez wierzyciela zawiadomienia o popełnionym przez dłużnika przestępstwie, kończy się na jeden z następujących sposobów:

 • wydaniem przez Prokuratora postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia – jeśli po przeczytaniu zawiadomienia o przestępstwie Prokurator ocenia, że nie doszło do popełnienia przez dłużnika przestępstwa na szkodę wierzyciela – na to postanowienie wierzycielowi przysługuje zażalenie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

albo

 • wydaniem przez Prokuratora postanowienia o umorzeniu dochodzenia – jeśli po wszczęciu dochodzenia i przeprowadzeniu czynności dowodowych Prokurator ocenił, że dłużnik nie popełnił przestępstwa na szkodę wierzyciela, albo brak jest wystarczających dowodów uzasadniających skierowanie do Sądu aktu oskarżenia. Na to postanowienie pokrzywdzonemu przez dłużnika wierzycielowi przysługuje zażalenie. Więcej na ten temat w artykule Zażalenie na umorzenie dochodzenia

albo

 • wniesieniem do Sądu przeciwko dłużnikowi aktu oskarżenia o przestępstwo popełnione na szkodę wierzyciela

O wniesieniu przeciwko dłużnikowi aktu oskarżenia Prokurator zawiadamia pokrzywdzonego wierzyciela.

Co zrobić po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko dłużnikowi ?

Po wniesieniu przez Prokuratora do Sądu aktu oskarżenia przeciwko dłużnikowi o przestępstwo popełnione na szkodę wierzyciela, wierzyciel powinien:

 • ustalić w Sądzie sygnaturę sprawy karnej przeciwko dłużnikowi
 • złożyć do Sądu pismo – oświadczenie o zamiarze działania w postępowaniu karnym przed Sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego – by zachować uprawnienia strony w postępowaniu sądowym, np. prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym na rozprawie, prawo do składania wniosków dowodowych czy prawo do zaskarżenia niekorzystnego wyroku Sądu I Instancji
 • złożyć do Sądu pismo – wniosek o nałożenie na oskarżonego dłużnika obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – w takiej sytuacji Sąd w wyroku skazującym zobowiąże dłużnika do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego wierzyciela kwoty stanowiącej równowartość szkody majątkowej poniesionej przez wierzyciela na skutek przestępstwa popełnionego przez dłużnika

Wyrok Sądu w sprawie karnej przeciwko dłużnikowi o przestępstwo popełnione na szkodę wierzyciela

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ogłasza wyrok, w którym:

 • skazuje dłużnika oskarżonego o popełnienie przestępstwa na szkodę wierzyciela

albo

 • uniewinnia dłużnika oskarżonego o przestępstwo na szkodę wierzyciela

Co do zasady wchodzą w grę tylko te dwa wyroki – skazujący albo uniewinniający dłużnika od zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa na szkodę wierzyciela.

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może wydać inne orzeczenie, np:

 • postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z powodu cofnięcia przez wierzyciela wniosku o ściganie dłużnika za popełnione na jego szkodę przestępstwo
 • postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez dłużnika na szkodę wierzyciela
 • wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne przeciwko dłużnikowi, gdy Sąd oceni, że choć dłużnik popełnił przestępstwo na szkodę wierzyciela, to z powodu nieznacznego stopnia jego społecznej szkodliwości (gdy np. dłużnik naprawi wierzycielowi wyrządzoną mu szkodę) i nieznacznego stopnia zawinienia dłużnik nie zasłużył na wyrok skazujący

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 4 = 5